«Š—“š«„…  «Š”šśŪ…  ŠŠŕ«„2011/2012

 

        √ŪŠśŠ 2011

        «Šő„Ū”    15  »ŌŃ «ŠŌ—ś” Š’› «Š»—Ū›ŪŚ

        «ŠňŠ«ň«Ń      27   »ŌŃ «Šŕ«„ «ŠŌ—«”Ū ŠŠ’›ś› «ŠŇ» Ō«∆Ū… ś«Š„ ś”ō…

 

          ‘—Ūš «Š√ś Š2011 

       

«Š«—»ŕ«Ń    5            »ŌŃ «Šŕ«„ «ŠŌ—«”Ū ŠŠ’›ś› «Š—ś÷… ś«ŠÕ÷«š… .       

         «Š«—»ŕ«Ń- «ŠŐ„ŕ…  12-14  ŕōŠ… Š«„ś— «Ō«—Ū…

         «ŠŐ„ŕ…  21  Ő„ŕ «ŠŖ » «Š’Ū›Ū… ś«ŠŇ„ Õ«š«  ›ŪŚ« .

         «ŠŐ„ŕ…  31 ŕōŕŠ… ŕŪŌ «ŠŇ’Š«Õ ŠŌž «Šōś«∆› «ŠŇšŐŪŠŪ… .  

 

            ‘—Ūš «Šň«šŪ2011

«Š«ÕŌ-«ŠňŠ«ň«Ń   8-7   ŕōŠ… ŕŪŌ «Š√÷Õž             

         «ŠŐ„ŕ…   18  «ŠŪś„ «Š«őŪ— Š ”ŠŪ„ ŕŠ«„«   1 ś  2 ŠŠ«Ō«—…

         «ŠňŠ«ň«Ń  22   ŕŪŌ «ŠŇ” řŠ«Š

         «ŠŐ„ŕ…   25   ŇŐ „«ŕ «ŠŚŪ∆… «Š ŕŠŪ„Ū… «Š”«ŕ… 2:30  - 4:30

             «ŠŇŐ „«ŕ «Š«śŠ „ŕ «Š«ŚŠ «Š”«ŕ 4:30 ś ň„  ś“Ūŕ  

              «ŠŕŠ«„«  Õ ž «Š”«ŕ… 6:00

          «Š”»    26  ŕōŠ… —«” «Š”š… «ŠŚŐ—Ū…

  Ŗ«šśš «Š√śŠ2011

 

 «ŠŇňšŪš 5  ŕōŠ… –Ŗ—… ŕ«‘ś—«Ń.

 «Šő„Ū”  22  «ŠŇÕ ›«Š »ŕŪŌ «Š„ŪŠ«Ō ŠŠ Š«„–… .

 «ŠŐ„ŕ… 23    »ŌŃ ŕōŠ… «Š„ŪŠ«Ō .

 

           Ŗ«šśš «Šň«šŪ2012 

«ŠňŠ«ň«Ń  3  „ «»ŕ… «ŠŌ—ś”.

 «ŠŐ„ŕ… ŕōŠ… ŕŪŌ «Š„ŪŠ«Ō ŠŌž «Šōś«∆› «Š«—„šŪ….

«Š«ňšŪš   23 «ŠŪś„ «Š«őŪ— Š ”ŠŪ„ «”∆Š… «„ Õ«š«  š’› «Š”š…

«ŠŐ„ŕ…   27 «ŠŪś„ «Š«őŪ— Š ”ŠŪ„ ŕŠ«„«  Ŗ1+Ŗ2

         «ŠŇňšŪš-«ŠňŠ«ň«Ń  30-31   »ŌŃ «Š«„—«Őŕ«  ś«ŠŇ„ Õ«š«  «Š‘›ŚŪ…

 

‘»«ō 2012

«Š«—»ŕ«Ń-  «Šő„Ū” 1-2 „ «»ŕ… «Š„—«Őŕ«  ś «ŠŇ„ Õ«š«  «Š‘›ŚŪ….

«ŠŐ„ŕ…- «ŠŐ„ŕ…   3-10  «Š√„ Õ«š«  «ŠőōŪ… Šš’› «Š”š…

                              „š «Š”«ŕ… 7:30- 11:30 .

  «Šő„Ū”   9   ŕōŠ… »„š«”»… ŕŪŌ «ŠřŌŪ” „«—śš

«Š«ňšŪš     13    »ŌŃ «Šš’› «Šň«šŪ „š «Š”š… «ŠŌ—«”Ū…2011/2012

 «ŠŐ„ŕ…    24 ŇŐ „«ŕ «ŠŚŪ∆… «Š ŕŠŪ„Ū… «Š”«ŕ…  3:00-4:30

                        ŇŐ „«ŕ «Š√ŚŠ +  ś“Ūŕ «ŠŖ—š«… ŠŠš’› «Š√śŠ „š «Š”š…

                        „š «Š”«ŕ… 4:30- 6:00  „”«Ń  .

            

           

¬–«—2012

         «Šő„Ū”      8     «ŠŇÕ ›«Š »ŕŪŌ «Š„ŕŠ„

         «ŠŐ„ŕ…      9     ŕōŠ… »„š«”»… ŕŪŌ «Š„ŕŠ„ .

         «Š«—»ŕ«Ń      21    «Š√Õ ›«Š »ŕŪŌ «Š√„  .

         «Š«ÕŌ         24       ŕōŠ…  ŕŪŌ «Š»‘«—…

 

        šŪ”‹‹‹‹«š 2012 

       «Š«ňšŪš      2   «ŠŪś„ «Š«őŪ— Š ”ŠŪ„ ŕŠ«„«  ‘Ś—Ū ‘»«ō ś¬–«—

       «Š«—»ŕ«Ń    4    «Š«Õ ›«Š »ŕŪŌ «Š›’ÕÕ 

       «Šő„Ū”    5   »ŌŃ ŕōŠ… «Š›’Õ ŠŌž «Š‘—řŪ…       

                         ś«ŠŘ—»Ū… .«Šōś«∆›

       «ŠňŠ«ň«Ń    17  „ «»ŕ… «ŠŌ—ś”.

        «ŠŐ„ŕ…  20     ś“Ūŕ «ŠŕŠ«„«  ŠŠ Š«„–… 

                        ŇŐ „«ŕ «ŠŚŪ∆… «Š ŕŠŪ„Ū… «Š”«ŕ…  3:00-4:30

                         ś“Ūŕ «ŠŖ—š«…  „š «Š”«ŕ… 4:30- 6:00                         „”«Ń  .                                              

        √Ū«—2012                                 

       «ŠňŠ«ň«Ń    1  ŕōŠ… »„š«”»… ŕŪŌ «Šŕ„«Š

       «ŠňŠ«ň«Ń    3   „ «»ŕ… «ŠŌ—ś” 

        Õ“Ū—«š 2012

        «Š”»      2   —ÕŠ… «Š„Ō—”Ū… «Š”šśŪ… 

       «Š«—»ŕ«Ń 6   «ŠŪś„ «Š«őŪ—Š ”ŠŪ„ «”∆Š… «Š«„ Õ«š«  «ŠšŚ«∆Ū…     

       «ŠŐ„ŕ…   8   «ŠŪś„ «Š«őŪ— Š ”ŠŪ„ ŕŠ«„«  ‘Ś—Ū šŪ”‹‹‹‹«š - √Ū«    «ŠŇňšŪš- «Šő„Ū”   11-14   «Š„—«Őŕ«  ś«ŠŇ„ Õ«š«  «Š‘›ŚŪ… «ŠšŚ«∆Ū…

       «Š«—»ŕ«Ń     20  ŕōŠ… Š Õ÷Ū— «Š«„ Õ«š«  «ŠšŚ«∆Ū…

         «ŠŇňšŪš     25    ”ŠŪ„ «ŠŕŠ«„«  «ŠšŚ«∆Ū… ŠŠ«Ō«—…

        «Š«—»ŕ«ŃĖ«ŠŐ„ŕ…  27-29 «Š√„ Õ«š«  «ŠőōŪ… «ŠšŚ«∆Ū… ›š «Š”«ŕ…

                             7:30-11:30.                

            

 „ś“2012 

         

     «Š«—»ŕ«Ń   4          ”ŠŪ„ «ŠŖ—š«… ŠŠ√ŚŠ . «Š”«ŕ… 10-12 ŔŚ—« .

     «ŠŇňšŪš     5          «Š„—«Őŕ«  «ŠšŚ«∆Ū… ŠŠ√ŚŠ ś«Š„ŕŠ„Ūš.  

 

                         

śŖŠ ŕ«„ ś√š „ »őŪ—

 

 

 

Content and Pictures exclusive for NES . All rights reserved
Design & implementation by
MOUPHY   .